slider.jpeg
slider2.jpeg
slider3.jpeg
slider4.jpeg
previous arrow
next arrow

Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

 § 1. Zastosowanie

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży części i akcesoriów (dalej jako ?Regulamin?) stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między Eltrans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Oleska 94, 45-222 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem 0000133588, numer NIP: 754-21-24- 860, kapitał zakładowy: 57 600 zł, - jako ?Sprzedawca, a nabywcami jej towarów (dalej jako ?Klient?), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Regulamin stosuje się również do umów zawieranych z Klientami, którzy nabywają od Sprzedawcy towar dla celów nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową ? konsument - o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego nie stanowią inaczej.

§ 2. Formy sprzedaży

 1. Klienci mają możliwość dokonywania zakupów bezpośrednio w punktach sprzedaży Sprzedawcy, poprzez zamówienia telefoniczne, faxem, lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 3. Cena i warunki płatności

 1. Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest aktualny cennik towarów Sprzedającego. Ewentualne zmiany cen oraz inne uzgodnienia związane z logistyką dostaw wymagają odrębnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem. Cena podana przez Sprzedawcę obejmuje cenę towaru bez jakichkolwiek innych świadczeń chyba, że strony wyraźnie postanowią inaczej.
 2. Klient ma możliwość regulowania należności za zakupiony towar poprzez zapłatę w kasie Sprzedawcy, za pomocą karty płatniczej (np. debetowej, kredytowej), przelewem, lub poprzez odroczone terminy płatności na podstawie odpowiedniej umowy handlowej.
 3. Jeżeli Klient jest zainteresowany uzyskaniem terminu odroczonej płatności, jest zobowiązany złożyć Sprzedającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i Regon .
 4. Klient zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej lub też drogą elektroniczną (fax, e-mail) o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy, wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach uzasadniających wszczęcie takiego postępowania, zmianie formy prowadzonej działalności jej nazwy lub właścicieli/wspólników/ akcjonariuszy, istotnej zmianie majątkowej firmy wpływającej na jakość ustanowionych zabezpieczeń (np. sprzedaż aktywów przedsiębiorstwa o znacznej wartości w odniesieniu do wszystkich składników przedsiębiorstwa, lub zaciągnięcie zobowiązania o takiej wartości).
 5. Klient upoważnienia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta i wysłania ich wraz z towarem.
 6. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty przez Klienta w terminie wpisanym na fakturze natychmiastowym wstrzymaniem sprzedaży kolejnych produktów, oraz wstrzymaniem wszelkich udzielonych kredytów kupieckich lub innych bonusów przyznanych Klientowi. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do wszczęcia procedury windykacyjnej celem uzyskania zaległej zapłaty, których kosztami zostanie obciążony Klient. Niezależnie od powyższego, w razie opóźnienia w zapłacie Klient zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
 7. Przez opóźnienie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, rozumie się dokonanie przez Klienta, lub na inny podmiot na jego rzecz, zapłaty do kasy sprzedawcy lub na rachunek bankowy Sprzedawcy w taki sposób, że Sprzedawca może realnie korzystać z wpłaconych środków pieniężnych w dopiero po upływie terminu płatności wskazanego na fakturze VAT.

§ 4.Terminy i inne warunki dostawy

 1. Warunki i termin dostawy

Szczegółowe warunki i termin dostawy są indywidualnie ustalane z Klientem przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

 1. Wydanie towaru Klientowi i przejście ryzyka na Klienta następuje w chwili wydania towaru z magazynu Sprzedawcy Klientowi lub przewoźnikowi, chyba, że w ramach ustaleń z Klientem zostanie wyraźnie wskazane, że w ramach sprzedaży Sprzedawca własnymi środkami dostarczy Klientowi towar do miejsca przez niego wskazanego - w takim przypadku wydanie towaru i przejście ryzyka następuje w momencie wydania go Klientowi w miejscu dostarczenia.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta i jego przyjęcie przez Sprzedawcę następujew sposób wyraźny. W razie kiedy świadczenie Sprzedawcy ma obejmować więcej niż tylko wydanie towaru Klientowi w lokalu Sprzedawcy, lub jeżeli cena sprzedaży ma być inna niż wskazana przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę musi być wyraźne i nastąpić na piśmie lub droga elektroniczną (fax, e-mail). Jeżeli Strony nieustalą inaczej, podana przez Sprzedawcę cena obejmuje wyłącznie cenę sprzedaży towarów, nie obejmuje kosztów opakowania innego niż zwyczajowo przyjęte dla towarów danego rodzaju, ani kosztów transportu lub załadunku/ rozładunku towarów do/u Klienta.
 3. Przewóz towarów z magazynów Sprzedawcy odbywa się na koszt Klienta o ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie lub drogą elektroniczną (fax, e-mail).
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych z jego magazynu towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Klient otrzyma pisemne potwierdzenie przez Sprzedawcę zawartej z Kupującym umowy sprzedaży - faktura VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki chyba, że strony ustalą inaczej.
 6. Klient dokonując odbioru towaru dostarczonego przez przewoźnika lub środkami własnymi Sprzedawcy zobowiązany jest zbadać w sposób i w czasie zwyczajowo przyjętym czy dostarczony towar jest w stanie należytym i w umówionej ilości, oraz potwierdzić odbiór towaru, jeżeli występują wady ilościowe lub jakościowe należy wskazać je w protokole odbioru podpisanym przez Klienta i przewoźnika. W przypadku braku sporządzenia protokołu w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne braki/wadę towaru/ transportu, chyba, że przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. Sprzedawca jest również zwolniony z odpowiedzialności za szkody wyrządzone w towarze - pomimo sporządzenia protokołu odbioru- w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności w jakim za szkodę odpowiedzialny jest przewoźnik.

§ 5. Zwrot lub zamiana zakupionych towarów

 1. Klient może zwrócić w określonym czasie zakupiony towar bez podania przyczyny o ile zostanie to ustalone w sposób wyraźny na piśmie lub za pomocą środków elektronicznych (fax, e-mail) ze Sprzedawcą, przy czym postanowienie niniejsze nie wyłącza uprawnień Klienta przyznanych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W razie skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w ust. 1 powyżej, Klient na własny koszt prześle Sprzedawcy towar, który musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie W razie przesłania towaru w innym stanie i opakowaniu. Sprzedawca może go nie przyjąć i odesłać Klientowi na jego koszt.

§ 6. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego towaru, aż do uiszczenia wszelkich należności przysługujących mu na podstawie zawartej Przeniesienie własności towaru na Klienta następuje pod warunkiem uiszczenia pełnej kwoty należności (589 KC ).
 2. Klient do czasu całkowitej spłaty należności za pobrany towar obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Klient obowiązany będzie do jej wyrównania.
 3. Przez zapłatę wszelkich należności należy rozumieć przekazanie Sprzedawcy środków pieniężnych pokrywających w szczególności cenę sprzedaży, transportu, dodatkowego opakowania na czas transportu, załadunku i rozładunku, odsetek za opóźnienia, w sposób który zapewni Sprzedawcy możliwość swobodnego dysponowania tymi środkami.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia tego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostanie ważny w pozostałej części. W takim przypadku Strony zobowiązują się postanowienia nieważne lub bezskuteczne zastąpić postanowieniami najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego lub
 2. O ewentualnych zmianach Regulaminu Sprzedawca informuje i wskazuje je na swojej stronie internetowej www.eltrans.com.pl przed wejściem w życie przedmiotowych zmian.
 3. Zawarcie umowy ze Sprzedawcą oznacza, że Klient zapoznał się z Regulaminem przed jej zawarciem umowy.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym zmiana jest skuteczna w odniesieniu do zamówień przyjętych do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 3 zdanie pierwsze.
 5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:

http://www.uokik.gov.pl, w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich?.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

TOWARU/USŁUGI

Przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014roku wprowadzają rozgraniczenie zasad reklamacji towaru zakupionego przed i po 25 grudnia 2014roku.

Umowy sprzedaży towaru/usługi do 24-12-2014r. - będą rozpatrywane zgodnie z ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku ( Dz.U nr 141 poz 1176 ze zm.)

Umowy sprzedaży towaru/usługi od 25-12-2014r. będą rozpatrywane zgodnie z ustawa z 30 maja 2014r. poz 827 ustawa kodeks cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz.U nr 16 poz 93 ze zm.)

§1

 1. Reklamację towaru można składać do sprzedawcy przed upływem 2- ch lat od wydania towaru klientowi (daty zakupu).
 2. Gdy towar posiada kartę gwarancyjną wówczas klient dokonuje wyboru czy składa reklamacje u sprzedawcy, czy chce skorzystać z uprawnień gwarancyjnych u gwaranta.
 3. Reklamacje należy złożyć pisemnie na formularzu zgłoszenia reklamacji w punktach handlowo-usługowych Firmy Eltrans Sp. z.o.o lub elektronicznie na adres e-mail info@eltrans.com.pl opisując niezgodność/wadę dołączając dowód zakupu (paragon,fakturę,inne).

§2

Reklamacja powinna zawierać :

 • datę sporządzenia /zgłoszenia reklamacji
 • dane kontaktowe składającego reklamację
 • przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji,określenie rodzaju i daty powstania niezgodności/wady.
 • określenie sposobu doprowadzenia przedmiotu reklamacji do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 • Podpis i data składającego reklamację.

§3

Reklamację można składać do 2-ch lat od daty zakupu tytułem :

 • niezgodności wydanego towaru/usługi z umową nabytych do 24-12-2014r.
 • w ramach rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru lub wady prawne - nabytych po 24-12-2014r
 • Kupujący traci swoje uprawnienia, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z Umową sprzedaży nie zawiadomi o tym sprzedawcy, a sprzedawca odpowiada wobec klienta do 6 m-cy od wydania produktu gdyż domniemywa się, że niezgodność istniała w chwili wydania dla towarów nabytych do 24-12-2014r.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 1 rok gdyż domniemywa się istnienia wady w chwili wydania przez rok - dotyczy towarów nabytych po 24-12-2014r.

§4

Ustosunkowanie się do złożonej reklamacji towaru lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umowa sprzedaży /rękojmi nastąpi po dostarczeniu Produktu/towaru do punktu handlowo-usługowego sprzedawcy. Do złożonych reklamacji klienta sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni (roboczych).

§5

Towary zakupione w punktach usługowo-handlowych Firmy Eltrans Sp.z.o.o nie podlegają zwrotom. Można towar reklamować gdy ujawniono niezgodność towaru z Umową bądź wadę istotną fizyczną lub prawną.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.